ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MnGaInSe4 BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ KRİSTAL QURULUŞU
F.M.Məmmədov, M.X.Əliyeva, İ.R.Əmiraslanov

 

MnGaInSe4 MnGa2Se4 və MnIn2Se4 üçlü birləşmələrinin vakuum şəraitində birgə əridilməsilə sintez edilmişdir. Bu birləşmənin kristal quruluşu ovuntu rentgenoqramının nəticələri əsasında  Ritveld metodu ilə dəqiqləşdirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, o ZnIn2S4 ilə izostrukturdur, triqonal sinqonoyada kristallaşır və qəfəs parametrləri а = 3.9812(1) Å, с = 12.9904(4) Å, V = 178.32 (1) Å3, fəza qrupu Р-3m1 kimidir.

 

Açar sözlər : MnGaInSe4, kristal, qurluş, qəfəs, fəza qrupu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2017
MÜNDƏRİCAT
- VAKUUM QAZOYLUNUN KARBOHİDROGEN QRUP VƏ ELEMENT TƏRKİBİNƏ OZONOLİZİN TƏSİRİE.Ə.Hüseynova, L.A.Mürsəlova, N.N.Bagırova, F.A.Haşımov, K.Y.Əcəmov, Ə.Ə.Dədəyeva
- NIKELİN(II) 3-(1-FENİL-2,3-DİMETİLPİROZOLON-5)AZOPENTADİON-2,4 REAGENTİ İLƏ ÜÇÜNCÜ KOMPONENT İŞTİRAKINDA KOMPLEKSƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNİN SPECTROFOTOMETRİK TƏDQİQİR.Ə.Əliyeva, G.Q.Nəzərova, V.İ.Mərdanova, F.M.ÇıraqovDavamı