ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MnGaInSe4 BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ KRİSTAL QURULUŞU
F.M.Məmmədov, M.X.Əliyeva, İ.R.Əmiraslanov, N.N.Niftiyev

 

MnGaInSe4 MnGa2Se4 və MnIn2Se4 üçlü birləşmələrinin vakuum şəraitində birgə əridilməsilə sintez edilmişdir. Bu birləşmənin kristal quruluşu ovuntu rentgenoqramının nəticələri əsasında  Ritveld metodu ilə dəqiqləşdirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, o ZnIn2S4 ilə izostrukturdur, triqonal sinqonoyada kristallaşır və qəfəs parametrləri а = 3.9812(1) Å, с = 12.9904(4) Å, V = 178.32 (1) Å3, fəza qrupu Р-3m1 kimidir.

 

Açar sözlər : MnGaInSe4, kristal, qurluş, qəfəs, fəza qrupu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- OKSİDLƏŞMİŞ MAYE KAUÇUK VƏ TƏBİİ NEFT TURŞUSUNUN DUZLARI ƏSASINDA ALINMIŞ KONSERVASİYA MAYELƏRİNİN TƏDQİQİV.M.Abbasov, Y.J.Ağazadə, S.E.Abdullayev, E.K.Həsənov, G.M.Quliyeva
- BƏRKİMİŞ STİROL TƏRKİBLİ SOPOLİMERLƏRİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİQ.A.Məmmədəliyev, N.A.Zeynalov, E.S.MəmmədovaDavamı