ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOLİBDENİN EKSTRAKSİYALI FOTOMETRİK TƏYİNİ
Ə.Z.Zalov, A.B.Haciyeva, Q.S.Süleymanova

 

Molibdenin hidroksihalogentiofenol törəmələri (HHTF) və hidrofob aminlərlə (Am) qarşılıqlı təsiri tədqiq edilmişdir. Məhlulun optimal pH 3.5–6.0 bərabərdir. Komplekslərin xloroformda maksimum işıqudması 519–535 nm yerləşir. Birdəfəlik ekstraksiya dərəcəsi 98.4–98.8%, molyar işıqudma əmsalı (3.1–4.3)∙104 bərabərdir. Мо(V):HHTF:Аm=1:2:2 nisbətində müxtəlifliqandlı kompleksin əmələ gəldiyi sübut edilmişdir. 1 ml ekstraktda 0.2–24 mkq molibden Ber qanununa tabe olur.

 

Açar sözlər : kompleks əmələgəlmə, ekstraksiya, molibden, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, hidrofob aminlər, Ber qanunu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı