ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOLİBDENİN EKSTRAKSİYALI FOTOMETRİK TƏYİNİ
Ə.Z.Zalov, A.B.Haciyeva, Q.S.Süleymanova

 

Molibdenin hidroksihalogentiofenol törəmələri (HHTF) və hidrofob aminlərlə (Am) qarşılıqlı təsiri tədqiq edilmişdir. Məhlulun optimal pH 3.5–6.0 bərabərdir. Komplekslərin xloroformda maksimum işıqudması 519–535 nm yerləşir. Birdəfəlik ekstraksiya dərəcəsi 98.4–98.8%, molyar işıqudma əmsalı (3.1–4.3)∙104 bərabərdir. Мо(V):HHTF:Аm=1:2:2 nisbətində müxtəlifliqandlı kompleksin əmələ gəldiyi sübut edilmişdir. 1 ml ekstraktda 0.2–24 mkq molibden Ber qanununa tabe olur.

 

Açar sözlər : kompleks əmələgəlmə, ekstraksiya, molibden, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, hidrofob aminlər, Ber qanunu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı