ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ca2+ VƏ Mg2+ İONLARININ Na+ İONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİTDƏ SORBSİYASININ KİNETİKASI
Ə.N.Nuriyev, F.T.Mahmudov, M.A.Hacıyev, M.A.Rəhimli, M.A.Abbasov

 

Ca2+ və Mg2+ ionlarının Na-klinoptilolitdə sorbsiyasının kinetik əyrilərinin tədqiqi göstərir ki, hər iki ion üçün ion-mübadilə prosesi qarışıq diffuzion sahəsində baş verir. Birinci  mərhələdə sorbsiya prosesi ionların böyük əksəriyyətinin iştirakı ilə xarici diffuzion mexanizmi üzrə gedir, ikinci mərhələdə isə ionların daxili diffuzion mexanizmi üzrə davam etdirilir.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, sorbsiya, ion-mübadilə prosesi, kinetika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı