ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1,4-DİAMİNOBENZOLUN REZORSİNLƏ OKSİDLƏŞMƏ SOPOLİKONDENSLƏŞMƏSİ
B.Ə.Məmmədоv, R.S.Rzаyеv, D.N.Əliyеvа, S.S.Maşayeva

 

1,4-Diaminobenzolun (DAB) rezorsinlə (Rz) NаОCl və H2O2 kimi iştirakı ilə binar oksidləşmə so­po­li­kon­­­­densləşmə reaksiyalarının qanunauyğunluqları və alı­nan oliqomer məhsullar tədqiq olun­muş­dur. Müəyyən olunmuşdur ki, reak­­­si­­ya qarışığında oksidləşdiricinin miqdarının, reaksiya tempe­raturunun və müd­­də­­tinin artırılması oliqomer məhsulların çıxımının yüksəlməsinə səbəb olur. Reak­­si­­ya məhsulları, əsasən, DAB ilə Rz-nin sooliqomerlərindən və əla­­və məhsul kimi Rz-nin homo­oli­qomerindən ibarətdir. Sintez şəraitinin alınan sooliqomerlərin tərkibinə, quruluşuna və xassələrinə təsiri müəy­yən edilmişdir. Sintes edilmiş sooliqomerlər termoplastlara və elastomerlərə antistatik əlavələr kimi istifadə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : arоmаtik аminlər, oliqohidroksiarilenlər, oliqoaminoari­lenlər, aminlərlə hidroksi­ari­lenlərin sooliqomerləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİA.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.MəmmədovaDavamı