ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SMEKTIT GILLƏRININ KRISTALLOKIMYƏVI XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ DEHIDRATLAŞMASI
N.Ə.Şirinzadə, D.M.Qənbərov, İ.N.Şirinzadə

 

Əsasən  montmorillanit, beydelit və nontronit minerallarının daxil olduğu Daş-Salahlı  smektit gillərinin  kation tərkibindən asılı olaraq kristallokimyəvi xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Bentonitlərin derivatoqrafik analiz üsulu  ilə dehidratlaşma prosesi öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı