ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ASETİLEN SIRA DİHİDROPİRANLARIN SİNTEZİ
M.İ.Şatirova

 

Göstərilmişdir ki, alliletinildimetilkarbinol və onun törəmləri akrolеin və kroton aldehidi ilə ikiqat rabitə hesabına he­terodien kondensasiyasına daxil olaraq müvafiq mono- və bis-adduktlar əmələ gətirir.  Sintez olunmuş dihidropiran sıra üçlü asetilen spirtləri qələvi iştirakı ilə Favorski reaksiyasının əksi istiqamətində  parçalanaraq terminal asetilen rabitəli   heterotsiklik birləşmələr alınır. Müəyyən olunmuşdur ki, dihidropiran sıra qlisid efirlərinin birli diaminlərlə (500C-də) reaksiyasından alınmış aminospirtlərə sidik cövhəri ilə (175–1800C) təsir etdikdə asetilenin imidazoli­di­non törəmələri alınır

Açar sözlər : dihidropiranlar, asetilen birləşmələri, diaminosрirtlər, efirospirtlər, heterodien kondensasiyası, imidazolidin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı