ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MƏSAMƏLİ SİLİKON ÜZƏRİNDƏ NANOSTRUKTURLU QALAY OKSİD TƏBƏQƏSİNNN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ
K.B.Kim, A.S.Lenşin, F.M.Çıraqov, S.İ.Niftəliyev

Məsaməli silisiumun ilkin nümunəsinin və qalaylanmış nümunənin morfologiyası, tərkibi və optik xassələri haqqında məlumatlar skan edilmiş elektron mikroskopiya, infraqırmızı və fotolüminessensiya spektroskopiyası vasitəsilə əldə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, məsaməli silisiumun üzərində kimyəvi qalay çökməsi kompozit strukturun yaranmasına gətirib çıxarır ki, bu da saxlama zamanı məsaməli təbəqənin daha da oksidləşməsinin qarşısını alır və lüminessensiya zolağının maksimum yerdəyişməsinə səbəb olur

doi.org/10.32737/0005-2531-2023-3-83-89

Açar sözlər : məsaməli silisium, kompozitlər, qalay, nazik plyonkalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı