ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANO-TiO2 (PC-500) KATALIZATORU IŞTIRAKI ILƏ TETRATSIKLO[6.2.11.8.13.6.02.7]DODES-9-EN-4-KARBON TURŞUSU VƏ TRIMETILOLPROPAN ƏSASINDA MÜRƏKKƏB EFIR SINTEZI
O.M.Ələsgərova, E.B.Zeynalov, P.M.Kərimov, B.K.Ağayev

 

Heterogen tipli nano-TiO2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə TTSD-4-karbon turşusu və TMP əsa­sında mürrəkkəb efiri sintez edilmiçdir. Heterogen katalizatorlarla aparılan reaksiyalar homogen katalizatorlara nisbətən TTSD-4  karbon turşusu TMP ilə nano-TiO2 (PC-500) iştirakında mürəkkəb efirinin sintezi bir necə üstünlüklərə malikdir. Xam efirin yuyulması, neytrallaşması, qurudulması kimi texnoloji mərhələlər ixtisar olunur ki, bu da efirin alınma texnologiyasını sadələşdirir. Nano- TiO2 (PC-500) tipli heterogen katalizatorun iştirakı ilə aparılan efirləşmə reaksiyaları iqtisadi və ekoloji baxımdan sənaye üçün səmərəli hesab oluna bilər

Açar sözlər : nano-TiO2 katalizatoru, tetratsiklo[6.2.11.8.13.6.02.7]dodes-9-en-4-karbon turşusu, trime­ti­lolpropan, efirləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı