ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK DİKARBON TURŞULARININ POLİXLORLU N-ALKİL- VƏ N-ARİLMONOAMİNOİMİDLƏRİNİN SİNTEZİ
M.S.Salahov, V.S.Umayeva, A.I.Əlixanova, M.M.Ibrahimova, L.Ş.Mürşüdova

 

sis-4-tsikloheksen-1,2-dikarbon turşusunun və ya malein turşusunun N-alkil-, N-arilaminoimidlərinin heksaxlor­tsiklo­pen­ta­dienlə dien kondensləşməsi nəticəsində endo-, ekzo-1,2,3,4,11,11-heksaxlortritsiklo[6,2,1,05,10]undesen-7,8- və endo-1,4,5,6,7,7-heksaxlorbitsiklo[2,2,1]heks-5-en-2,3-dikarbon turşusunun N-alkil-, N-arilamino­imidlərinin sintezi göstərilmişdir. Alınmış amino­imid­lərin fəza quruluşları qarşılıqlı sintezlə – yuxarıdakı turşuların an­hid­rid­lə­ri­nin uyğun diaminlərə asilləşməsi nəticəsində müəyyən olunmuşdur

Açar sözlər : N-alkil-, N-arilaminoimidlər, dien kondensləşməsi, tsiklik dikarbon turşuları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı