ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
12H-[1,8]NAFTIRIDINO[2,1-a]PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-12-OL QURULUŞLU HETEROTSIKLIK BIRLƏŞMƏLƏRIN SINTEZI
F.Q.Vəliyev

İlk dəfə 12H-[1,8]naftiridino[2,1-a]pirido[2,3-d]pirimidin-12-olun əlverişli sintez üsulu işlənib hazır­lan­mış və re­aksiyanın ehtimal olunan  mexanizmi verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, NH qrupu vasitəsi ilə birləşmiş aromatik nüvələrin birində α-vəziyyətdə aldehid qrupu, digərində isə azot atomu olan bir­ləş­mə­lərin turş mü­hitdə molekuldaxili tsiklləşmə reaksiyasından tərkibində pirimidin nüvəsi və OH qrupu saxlayan yeni sinif çoxnüvəli heterotsiklik birləşmələr əmələ gəlir. Alinmış maddələrin tərkibi və quru­lu­şu spektroskopik metodlarla təsdiq olunmuşdur

 

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı