ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
12H-[1,8]NAFTIRIDINO[2,1-a]PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-12-OL QURULUŞLU HETEROTSIKLIK BIRLƏŞMƏLƏRIN SINTEZI
F.Q.Vəliyev

İlk dəfə 12H-[1,8]naftiridino[2,1-a]pirido[2,3-d]pirimidin-12-olun əlverişli sintez üsulu işlənib hazır­lan­mış və re­aksiyanın ehtimal olunan  mexanizmi verilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, NH qrupu vasitəsi ilə birləşmiş aromatik nüvələrin birində α-vəziyyətdə aldehid qrupu, digərində isə azot atomu olan bir­ləş­mə­lərin turş mü­hitdə molekuldaxili tsiklləşmə reaksiyasından tərkibində pirimidin nüvəsi və OH qrupu saxlayan yeni sinif çoxnüvəli heterotsiklik birləşmələr əmələ gəlir. Alinmış maddələrin tərkibi və quru­lu­şu spektroskopik metodlarla təsdiq olunmuşdur

 

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı