ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ŞƏRABLARIN KEYFIYYƏTINI TƏYIN ETMƏK ÜÇÜN BUXAR FAZANIN ÜÇDETEKTORLU ANALIZI SISTEMININ TƏTBIQI
T.G.Andronikaşvili, Ş.İ.Şatirişvili, İ.Ş.Şatirişvili, Ş.K.Gigilaşvili

Buxar fazanın üçdetektorlu analizi sisteminin tətbiqi ilə histoqram şəklində çəkilmiş xromatoqramların köməyi ilə şərabların keyfiyyəti təyin edilmişdir. alınmış dəlillər əsasında şərabların yerli və fərdi xüsusiyyətlərini fərqləndirən parametrlər haqqında mülahizə yürüdülmüşdür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın