ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
URANIN(VI) DİTİOLFENOL VƏ HİDROFOB AMİNLƏRLƏ KOMPLEKSLƏRİ FOTOMETRİK ANALİZDƏ
K.Ə.Quliyev, G.S.Süleymanova

 

Absorbsiya spektroskopiyası üsulu ilə uranın(VI)  ditiolfenollarla (2,6-ditiolfenol, 2,6-dithiol-4-methylphenol, 2,6-dithiol-4-etilfenol, 2,6-dithiol-4-üçlübutilfenol) və hidrofob aminlərlə qarşılıqlı öyrənilmişdir. Hidrofob amin kimi anilin, N-metilanilin, N, N-dimetilanilin və benzilamin istifadə edilmişdir. İon-assosiatların əmələgəlmə və ekstraksiyasının optimal şəraiti müəyyən edilmiş və komplekslərdə komponentlərinin nisbəti hesablanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, assosiatlar zəif turş mühitdə əmələ gəlir (pHopt = 3.6-7.0). İşıqudma spektrlərində maximum λ = 435-478 nm-də müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı e = (2.68–3.61)104. Alınan nəticələr əsasında müxtəlif obyektlərdə uranın təyini üçün yeni fotometrik metodikalar işlənib hazırlanmışdır.

Açar sözlər: uran, hidrofob aminlər, ekstraksiya-fotometrik metod, təyin.

Açar sözlər : uran, hidrofob aminlər, ekstraksiya-fotometrik metod, təyin.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı