ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METALPOLİMER KOMPLEKSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ MAYE FAZADA ALİFATİK KARBOHIDROGENLƏRIN OKSİDLƏŞMƏSİ
R.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, O.T.Bədəlova, L.N.Qulubəyova, N.F.Şərifzadə, A.R.Quliyeva

 

Alifatik karbohidrogenlərin və onların qarışıqlarının dəyişkən valentli metalların polietilen­poliaminlə kompleksləri mühitində maye fazada oksidləşmə reaksiyası tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tədqiq olunan şəraitdə reaksiya hidroperoksidlərin əmələ gəlməsində daha da selektivdir. Oksidləşmə reaksiyasının gedişi və xarakteri polimer matritsaya “bərkidilmiş” metalların xüsusiyyətlərindən asılıdır.

 

Açar sözlər : oksigen, alifatik karbohidrogenlər, n-dekan, n-dodekan, polietilenpoliamin kom­pleksi, maye faza
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı