ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(p-VİNİLFENİL)TSİKLOPROPİLMETİLSİNNAMATIN SİNTEZİ VƏ RADİKAL POLİMERLƏŞMƏSİNİN KİNETİK QANUNAUYĞUNLUQLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ
K.Q.Quliyev, А.М.Əliyeva, S.B.Мəmmədli, А.М.Quliyev

 

Yeni polifunksional 2-(p-vinilfenil)tsiklopropilmetilsinnamat (FTPS) monomeri sintez edilmiş və onun benzolda inisiator (DAK) iştirakı ilə 333–335 K temperaturunda radikal polimerləşməsi prosesi aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, polimerləşmə prosesi yalnız vinil qrupunın ikiqat rabitəsinin açılması hesabına gedir. Alınan polimerlərin tərkibi, quruluşu və xassələri öyrənilmişdir. Bəzi kinetik göstəricilər müəyyən olunmuş və FTPS monomerinin radikal polimerləşməsi prosesinin mexanizması öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : 2-(p-vinilfenil)tsiklopropilmetilsinnamat, radikal polimerləşmə, tsiklopropantərkibli polimer, polimer rezistlər.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı