ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARKAS QURULUŞLU C11-C14 TSİKLOOLEFİNLƏRİN TƏBİİ VƏ SİNTETİK H-FORMALI MORDENİT İŞTİRAKI İLƏ SİNTEZİ
H.M.Əlimərdanov, Ö.Ə.Sadıqov, A.A.Cəlilova, M.B.Əlmərdanova

 

Ditsiklopentadienin (DTPD) H-formalı seolit katalizatorları iştirakı ilə monomerləşməsindən alınan tsiklopentadienin C5–C6 tsiklodienlər, onların metil- və viniltörəmələri ilə sodimerləşməsi ilə sintez olunmuş dienlərin axar sistemdə, atmosfer təzyiqində hidrogenləşməsi yolu ilə karkas quruluşlu C11–C14 tsikloolefinlərin effektiv alınma metodu işlənib hazırlanmışdır. Katalizator kimi istifadə olunan seolitlər ditsiklopentadienin monomerləşməsini sürətləndirir, əmələ gələn tsiklopentadienin oliqomerləşmə sürətini aşağı salır və onun C6–C9 tsiklik doymamış karbohidrogenlərlə sodimerləşmə reaksiyanın selektivliyini yüksəldir.

 

Açar sözlər : ditsiklopentadien, tsikloheksadien-1,3, 4-viniltsikloheksen, bitsiklo[2.2.1]hept-2-en, H-formalı mordenit və NaY seoliti, dimerləşmə, hidrogenləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı