ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROSES PARAMETRLƏRİNİN 2-PİKOLİNİN HİDROGEN PEROKSİDLƏ KOHERENT- SİNХRONLAŞMIŞ DEALKODİMERLƏŞMƏSİ REAKSİYASINDA DETERMİNANTIN QİYMƏTİNƏ TƏSİRİ
N.İ.Əli-zadə, İ.T.Nağıyeva

Bütün təcrübələr üçün determinantın qiymətləri hesablanmışdır. Proses parametrlərinin 2-pikolinin hidrogen peroksidlə koherent-sinхronlaşmış dealkodimerləşməsi reaksiyasında determinantın qiymətinə təsiri göstərilmişdir. Bu qiymətlər əsasında ilkin reaksiyanın (hidrogen peroksidin parçalanması) ikinci reaksiyaya (2-pikolinin dealkodimerləşməsi) təsiri kəmiyyətcə göstərilmişdir. Koherent-sinхronlaşmış hidrogen peroksidin parçalanması və 2-pikolinin dealkodimerləşməsi reaksiyasının sərbəst-radikal zəncirvari meхanizm üzrə ən ehtimal olunan meхanizmi verilmiş və bu meхanizmdə substratın oksidləşməsində  radikalının həlledici rolu göstərilmişdir

Açar sözlər : koherent-sinхronlaşmış, 2-pikolinin dealkodimerləşməsi, hidrogen peroksid, determinant
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı