ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ca2+ VƏ Mg2+ İONLARININ Na+ İONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİTDƏ SORBSİYASININ KİNETİKASI
Ə.N.Nuriyev, F.T.Mahmudov, M.A.Hacıyev, M.A.Rəhimli, M.A.Abbasov

 

Ca2+ və Mg2+ ionlarının Na-klinoptilolitdə sorbsiyasının kinetik əyrilərinin tədqiqi göstərir ki, hər iki ion üçün ion-mübadilə prosesi qarışıq diffuzion sahəsində baş verir. Birinci  mərhələdə sorbsiya prosesi ionların böyük əksəriyyətinin iştirakı ilə xarici diffuzion mexanizmi üzrə gedir, ikinci mərhələdə isə ionların daxili diffuzion mexanizmi üzrə davam etdirilir.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, sorbsiya, ion-mübadilə prosesi, kinetika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı