ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
C5–C12 TSİKLİK KETONLARIN VƏ ONLARIN ETIİENQLİKOLLA ASETALLARININ TERMOHEMİLÜMİNESSENSİYASI
N.R.Dadaşova, Ç.Q.Salmanova, R.Ə.Cəfərova, S.F.Əhmədbəyova, M.F.Abbasov, H.M.Əlimərdanov, Ə.P. Məmmədov

Tsiklopentanon, tsikloheksanon və onların alkil törəmələri, etilenqlikolla spiroasetallarının termooksidləşmə prosesi, aşağı temperaturlarda termohemilüminessensiya (THL) metodu vasitəsilə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu birləşmələrdə hidrogenin mütəhərrik atomlarının intensiv THL prosesində qopması sərbəst radikallarının effektiv generasiyası baş verir. Bu birləşmələri müxtəlif neftlərin və bitki yağlarının müalicəvi xüsusiyyətlərinin artırılması üçün bioloji aktiv əlavələr kimi təklif etmək olar

Açar sözlər : termohemilüminessensiya, tsikloheksanon, heptiltsiklopentanon, heptiltsikloheksanon, spiroasetallar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı