ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
C5–C12 TSİKLİK KETONLARIN VƏ ONLARIN ETIİENQLİKOLLA ASETALLARININ TERMOHEMİLÜMİNESSENSİYASI
N.R.Dadaşova, Ç.Q.Salmanova, R.Ə.Cəfərova, S.F.Əhmədbəyova, M.F.Abbasov, H.M.Əlimərdanov, Ə.P. Məmmədov

Tsiklopentanon, tsikloheksanon və onların alkil törəmələri, etilenqlikolla spiroasetallarının termooksidləşmə prosesi, aşağı temperaturlarda termohemilüminessensiya (THL) metodu vasitəsilə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu birləşmələrdə hidrogenin mütəhərrik atomlarının intensiv THL prosesində qopması sərbəst radikallarının effektiv generasiyası baş verir. Bu birləşmələri müxtəlif neftlərin və bitki yağlarının müalicəvi xüsusiyyətlərinin artırılması üçün bioloji aktiv əlavələr kimi təklif etmək olar

Açar sözlər : termohemilüminessensiya, tsikloheksanon, heptiltsiklopentanon, heptiltsikloheksanon, spiroasetallar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı