ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
C5–C12 TSİKLİK KETONLARIN VƏ ONLARIN ETIİENQLİKOLLA ASETALLARININ TERMOHEMİLÜMİNESSENSİYASI
N.R.Dadaşova, Ç.Q.Salmanova, R.Ə.Cəfərova, S.F.Əhmədbəyova, M.F.Abbasov, H.M.Əlimərdanov, Ə.P. Məmmədov

Tsiklopentanon, tsikloheksanon və onların alkil törəmələri, etilenqlikolla spiroasetallarının termooksidləşmə prosesi, aşağı temperaturlarda termohemilüminessensiya (THL) metodu vasitəsilə öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, bu birləşmələrdə hidrogenin mütəhərrik atomlarının intensiv THL prosesində qopması sərbəst radikallarının effektiv generasiyası baş verir. Bu birləşmələri müxtəlif neftlərin və bitki yağlarının müalicəvi xüsusiyyətlərinin artırılması üçün bioloji aktiv əlavələr kimi təklif etmək olar

Açar sözlər : termohemilüminessensiya, tsikloheksanon, heptiltsiklopentanon, heptiltsikloheksanon, spiroasetallar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı