ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuInSe2-Pb-Se SISTEMİNDƏ XALKOPİRİT FAZASININ İLKİN KRİSTALLAŞMA SAHƏSİNİN TƏYİNİ
N.M.Allazova, T.M.İlyaslı

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları (DTA, RFA, MQA və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə sistemində baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin xarakteri tədqiq edilmiş, sistemin  likvidus səthinin proyeksiyası diaqramı qurulmuş və xalkopirit fazasının ilkin kristallaşma sahəsi müəyyən edilmişdir. Sistemdə 6500C-də peritektik reaksiya ilə əmələ gələn CuInPbSe2  birləşməsinin olması aşkar edilmişdir

Açar sözlər : CuInSe2-Pb-Se sistemi, ilkin kristallaşma sahəsi, solidus, evtektika, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- EKOLOJİ TƏMİZ QURĞUDA POLİDİSPERS SİSTEMLƏRİN AYRILMASID.B.Şirinova, A.S.Bayramova
- PbLnCuS3 (Ln–La, Nd, Sm, Gd, Dy, Er) TİPLİ BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ, MONOKRİSTALLARIN YETİŞDİRİLMƏSİ VƏ XASSƏLƏRİÖ.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, T.F.Maksudova, V.M.Rəhimova, S.T.BayramovaDavamı