ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuInSe2-Pb-Se SISTEMİNDƏ XALKOPİRİT FAZASININ İLKİN KRİSTALLAŞMA SAHƏSİNİN TƏYİNİ
N.M.Allazova, T.M.İlyaslı

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları (DTA, RFA, MQA və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə sistemində baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin xarakteri tədqiq edilmiş, sistemin  likvidus səthinin proyeksiyası diaqramı qurulmuş və xalkopirit fazasının ilkin kristallaşma sahəsi müəyyən edilmişdir. Sistemdə 6500C-də peritektik reaksiya ilə əmələ gələn CuInPbSe2  birləşməsinin olması aşkar edilmişdir

Açar sözlər : CuInSe2-Pb-Se sistemi, ilkin kristallaşma sahəsi, solidus, evtektika, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı