ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuInSe2-Pb-Se SISTEMİNDƏ XALKOPİRİT FAZASININ İLKİN KRİSTALLAŞMA SAHƏSİNİN TƏYİNİ
N.M.Allazova, T.M.İlyaslı

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları (DTA, RFA, MQA və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə sistemində baş verən fiziki-kimyəvi proseslərin xarakteri tədqiq edilmiş, sistemin  likvidus səthinin proyeksiyası diaqramı qurulmuş və xalkopirit fazasının ilkin kristallaşma sahəsi müəyyən edilmişdir. Sistemdə 6500C-də peritektik reaksiya ilə əmələ gələn CuInPbSe2  birləşməsinin olması aşkar edilmişdir

Açar sözlər : CuInSe2-Pb-Se sistemi, ilkin kristallaşma sahəsi, solidus, evtektika, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı