ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Dİ-(β-XLOR)İZOPROPİL EFİRİNİN DİETİLENTRİAMİNLƏ KONDENSLƏŞMƏ REAKSİYASI
Ə.M.Qaramanov, H.A.Məhsimov, D.Q.Abdullayev, M.Ş.Qurbanov, X.M.Balayeva

 

Di-(β-xlor)izopropil efirinin (DBİE) dietilentriaminlə (DETA) kondensləşmə reaksiyası müxtəlif temperaturlarda (50–800C) və komponentlərin müxtəlif mol nisbətlərində (1:1–2) öyrənilmişdir. Optimal şərait tapılmışdır: DBİE:DETA – 1:2 mol nisbətində 800C-də 6.5 saat müddətində 92% çıxımla epoksid qatranları üçün bərkidici kimi tətbiq edilə bilən poliamin alınmışdır.

 

Açar sözlər : kondensləşmə reaksiyası, di-(β-xlor)izopropil efiri, dietilentriamin, poliamin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı