ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLBENZOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYASINDA QƏLƏVİ-TORPAQ METALLARI OKSİDLƏRİNİN ALÜMİNİUM OKSİDİNİN KATALİTİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
D.B.Tağıyev, M.N.Abbasova, K.A.Güliyeva, N.S.Əsədov, F.M.Nəsirova

 

Göstərilmişdir ki, etilbenzolun oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında alüminium oksidin aktivliyinə maqne­ziumun promotorlaşdırıcı təsiri başlanğıc alüminium hidroksidin 120–1500C-də qurudulmasından sonra müşahidə edilir. Alüminium hidroksidi 5500C-də közərtdikdən sonra maqneziumun təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır ki, bu da yüksək temperaturda işlənmiş alüminium oksidin xüsusi səthinin, hidoksid örtüyünün və digər xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqədardir

 

Açar sözlər : etilbenzol, stirol, alüminium oksid, promotorlaşma, magnizium, kalsium oksidlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı