ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLBENZOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYASINDA QƏLƏVİ-TORPAQ METALLARI OKSİDLƏRİNİN ALÜMİNİUM OKSİDİNİN KATALİTİK XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
D.B.Tağıyev, M.N.Abbasova, K.A.Güliyeva, N.S.Əsədov, F.M.Nəsirova

 

Göstərilmişdir ki, etilbenzolun oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında alüminium oksidin aktivliyinə maqne­ziumun promotorlaşdırıcı təsiri başlanğıc alüminium hidroksidin 120–1500C-də qurudulmasından sonra müşahidə edilir. Alüminium hidroksidi 5500C-də közərtdikdən sonra maqneziumun təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır ki, bu da yüksək temperaturda işlənmiş alüminium oksidin xüsusi səthinin, hidoksid örtüyünün və digər xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqədardir

 

Açar sözlər : etilbenzol, stirol, alüminium oksid, promotorlaşma, magnizium, kalsium oksidlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı