ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl9NdTe6–Tl9BiTe6–Tl4PbTe3 SISTEMINDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN XASSƏLƏRI
S.Z.İmaməliyeva, F.N.Hüseynov, M.B.Babanlı

 

DTA, RFA, EHQ və mikrobərkliyin ölçülməsi üsulları ilə Tl9NdTe6–Tl9BiTe6–Tl4PbTe3 sistemində faza tarazlıqları öyrənilmişdir. Sistemin likvidus və solidus səthlərinin proyeksiyaları, faza diaqramının bəzi izo- və politermik kəsikləri, həmçinin kristal qəfəs parametrlərinin, EHQ-nin və mikrobərkliyin tərkibdən asılılıq qrafikləri qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdur ki, sistem Tl5Te3 tipli tetraqonal quruluşa malik qeyri-məhdud bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı