ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OPTİKİ AKTİV XİRAL KRAUN EFİRİN AMİNLƏRİN ENENTİOMER AYRILMASINDA TƏTBİQİ
Ü.Ə.Həsənova, Z.O.Qəhrəmanova, P.F.Hüseynova

Rasemik qarışığın xromatoqrafik kolonkada ayrılması prosesində  istifadə etmək üçün asimmetrik karbon atomuna malik xromatoqrafik metodla ayrılmış kraun efir sintez edilmişdir.  Alınmış kraun efirin S-enantiomeri fenaminin L-alanin efiri rasematının fərdi diastereomerlərə ayrılması prosesində tətbiq edilmişdir. Xromatoqrafik ayrılma diastereomerlər və optiki seçici adsorbent arasında ²sahib­–qonaq² prinsipi ilə müxtəlif davamlılığa malik komplekslərin yaranması hesabına baş verir. Ayrılmış diasteremerlər hidroliz olunaraq enantiomerlərə çevrilmişdir. Sintez olunmuş kraun efirin və ayrılmış enantiomerlərin quruluşu və optiki aktivliyi fiziki-kimyəvi üsullarla təyin edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-3-59-62 

Açar sözlər : kraun efir, enantiomer, diastereomer, kolonkalı xromatoqrafiya, elyuent, xirallıq
Məqaləyə baxın