ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİHİDROKSİASETOFENONLARIN AMİNOMETİLLƏŞMƏSİ HAQQINDA
M.M.Ağamalıyeva, A.M.Paşacanov, T.M.İsmayılov, N.İ.İsmayılov, G.O.Həsənova

İlk dəfə olaraq üçfunksiyalı 2.5-dihidroksiasetofenonun (2.5-DHA) və  2.4-dihidroksiasetofenonun (2.4-DHA) sərbəst birli və ikili aminlər və formaldehidin iştirakı ilə aminometilləşməsi aparılıb. Müəyyən edilib ki 2.5-DHA ikili heterosiklik aminlər piperidin və morfolin və formaldehidin sulu məhlulu ilə spirt mühidində 50°C-də aminometilləşir. Reaksiya eyni zamanda hər üç funksional qrup üzərində baş verir; nəticədə C-, O-əvəzolunmuş törəmələr əmələ gəlir – β-amino-2-aminometoksi-4-aminometil-5-hidroksipropiofenonlar. Fərgli olaraq 2,4-DHA yalnız metilen-bis-piperidin (morfolin) təsiri nəticəsində susuzlaşmış spirt mühidində 200C-də 2,4-dihidroksi-3-aminometilasetofenonlar əmələ gəlməsi ilə aminometilləşir. 2,4-DHA birli aromatik aminlər − p-toluidin və p-anizidinlə formaldehid isə paraform şəklində tərkibində katalitik miqdar KOH olan qurudurmuş spirt mühidində 500C-də 3,4-dihidro-2H-1,3-benzoksazin quruluşlu maddə əmələ gətirir. 2,5-DHA birli aromatik aminlərlə və formaldehidlə reaksiyaya daxil olmur. Sintez edilmiş maddələrin tərkibi və quruluşu element və spektral analiz üsullarının göstəriciləri nəticəsibdə müəyyən olunub

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-3-81-86

 

Açar sözlər : dihidroksiasetofenonlar, aminometilləşmə, Mannix reaksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı