ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(N,N-DİMETİLDİTİOKARBAMOİL)-2-PROPANOLUN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİ
V.S.Həsənov, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva, L.F.Zeynalova

 

N,N-dimetilditiokarbamin turşusunun natrium duzunun 1-xlor-2-propanolla qaşılıqlı təsirindən 1-(N,N-dimetilditiokarbamoil)-2-propanol sintez edilmişdir. Onun aromatik izosianat və izotiosianatlarla kondensləşməsindən müvafiq karbamat və tiokarbamatlar alınmışdır ki, onların da mikrob əleyhinə xassələri tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : N,N-dimetilditiokarbamin turşusu, karbamatlar, tiokarbamatlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı