ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KSILOLLARIN MAYE FAZALI OKSIDLƏŞMƏSININ Co–Mn/Al2O3/Al-KARKASLI KATALIZATORLARININ AKTIV SƏTHININ FORMALAŞMASININ BƏZI XÜSUSIYYƏTLƏRI
N.V.Şakunova, S.M.Zülfüqarova, E.M.Hüseynova, A.İ.Əsgərova, Z.F.Ələsgərova

 

Məqalədə nümunələrin İYT-diapazonlu elektromaqnit sahəsində termiki işlənilməsi şəraitində ksilolların maye-fazalı oksidləşməsinin Co-Mn/Al2O3/Al-karkaslı  katalizatorlarının  aktiv  səthinin  formalaşma imkanının tədqiqat nəticələri göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, aktiv metalların oksidlərinin formalaşma mərhələsində İYT-şü­a­lanma enerjisinin udulması və onun istiliyə transformasiyası kobalt və manqan nitratlarının qarışığı ilə hop­durulmuş  γ-Al2O3/Al  nümunələri olan halda  onların fərdi duzları ilə işlənilmiş nümunələrə nəzərən daha intensiv  olur. Bu za­man  manqan kobaltit fazasının yaranması hesabına nümunələrin temperaturunun  400-dən 723 K-ə qədər  öz-özü­nə artması baş verir.  Alınmış nəticələr  belə düşünməyə əsas verir ki, İYT-sahəsində termiki işlənilmədən is­ti­fadə et­məklə ksilollarının maye-fazalı oksidləşməsinin seçilmiş component tərkibli Co-Mn/Al2O3/Al-katali­zator­larının aktiv  səthinin  formalaşma prosesi praktiki realizasiya üçün tamamilə yararlıdır, sintez müddətinə qənaət edil­məsi nöqteyi-nəzərindən isə istilik təsirinin ənənəvi proseslərindən əlverişli şəkildə fərqlənir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın