ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-1-HALOİDFENOKSİ EFİRLƏRİN SİNTEZİ, ÇEVRİLMƏLƏRİ VƏ ONLARIN ANTİMİKROB AKTİVLİYİ
S.Ə.Məmmədov, Ə.Ə.Mahmudova, G.H.Məmmədova, V.S.Həsənov, N.P.Ladoxina, L.F.Zeynalova

1-Haloidfenoksinonanol-2 ilə asetoksimetilxlorid arasındakı nukleofil əvəzetmə reaksiyası əsasında hidroksil qrupunun reaksiya aktivliyi öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, halogen atomunun təbiətindən və onların aromatik həlqədə yerləşmə vəziyyətindən asılı olmayaraq asetooksilmetil efirlərinin çıxımı 70%-ə qədər olur. Bu isə hidroksil qrupunun yüksək reaksiya qabiliyyətini göstərir. Doğrudan da fenoksinonanol-2 izosianatla çox asan 69–70% uretanlar əmələ gətirirlər. İlkin maddə 1 brom-nanoanol-2 ilə haloidfenollarla reaksiyadan alınır. Sintez olunmuş poliefirlər və uretanlar sürtkü yağlarına antimikrob aşqarı kimi sınaqdan çıxarılmışdır və müsbət nəticələr alınmışdır. Uretanlar daha yüksək antimikrob xassəyə malikdirlər

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-1-59-65 

Açar sözlər : fenoksiefirlər, uretanlar, poliefirlər, asetoksimetil, antimikrob aşqarlar
Məqaləyə baxın