ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2018)
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- POLİPROPİLEN VƏ GİL ƏSASLI NANOKOMPOZİTLƏRİN REOLOJİ XASSƏLƏRİG.Ş.Qasımova, N.Т.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, İ.A.İsmayılov, U.M.Məmmədli, A.A.Həsənova, E.G.İskəndərova, Z.M.Orucova
- 3-(HEKSEN-5-İN-2-İLOKSİ)PROPİONİTRİLİN HİDROSİLİLLƏŞMƏSİƏ.M.Qaramanov, M.Ş.Qurbanov, D.Q.Abdullayev, N.X.Hüsiyev, S.N.Allahverdiyeva
- FENOLUN TSİKLOHEKSENLƏ TSİKLOALKİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ MEXANİZMİ VƏ KİNETIK QANUNAUYĞUNLUQLARIR.Z.Bağırzadə, R.P.Cəfərov, F.V.Quliyev, V.H.Mirzəyev, Ç.Q.Rəsulov
- KATİONAKTİV BOYALARIN BENTONİTİN SORBSİYASINDA İSTİFADƏSİS.A.Məmmədova, G.M.Heydərzadə, Ə.İ.Yaqubov, N.V.Vəliyeva, Ü.H.Osmanova
- As2S3–Pr6O11 SİSTEMİNDƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏİ.B.Bəxtiyarlı, G.M.Fətullayeva, O.Ş.Kərimli
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı