ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2018)
№1 2018
MÜNDƏRİCAT
- POLİPROPİLEN VƏ GİL ƏSASLI NANOKOMPOZİTLƏRİN REOLOJİ XASSƏLƏRİG.Ş.Qasımova, N.Т.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, İ.A.İsmayılov, U.M.Məmmədli, A.A.Həsənova, E.G.İskəndərova, Z.M.Orucova
- 3-(HEKSEN-5-İN-2-İLOKSİ)PROPİONİTRİLİN HİDROSİLİLLƏŞMƏSİƏ.M.Qaramanov, M.Ş.Qurbanov, D.Q.Abdullayev, N.X.Hüsiyev, S.N.Allahverdiyeva
- FENOLUN TSİKLOHEKSENLƏ TSİKLOALKİLLƏŞMƏ REAKSİYASININ MEXANİZMİ VƏ KİNETIK QANUNAUYĞUNLUQLARIR.Z.Bağırzadə, R.P.Cəfərov, F.V.Quliyev, V.H.Mirzəyev, Ç.Q.Rəsulov
- KATİONAKTİV BOYALARIN BENTONİTİN SORBSİYASINDA İSTİFADƏSİS.A.Məmmədova, G.M.Heydərzadə, Ə.İ.Yaqubov, N.V.Vəliyeva, Ü.H.Osmanova
- As2S3–Pr6O11 SİSTEMİNDƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏİ.B.Bəxtiyarlı, G.M.Fətullayeva, O.Ş.Kərimli
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı