ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2019)
№1 2019
MÜNDƏRİCAT
- Mo–S NAZİK YARIMKEÇİRİCİ TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÇÖKDÜRÜLMƏSİV.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, A.Ş.Əliyev, N.B.Fərhatova, D.B.Tağıyev
- 2-(2-OKSA-6-TİADESİL)OKSİRAN İŞTİRAKI İLƏ BUTİLKAUÇUKUN VULKANLAŞDIRILMASIO.B.Abdıyev, B.A.Məmmədov, E.H.Məmmədbəyli, A.M.Qaramanov, H.X.Hüsiyev
- METALSEOLİT KATALİZATORLAR ÜZƏRİNDƏ PROPİLENİN AKROLEİNƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİA.M.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, T.İ.Hüseynova, V.M.Yarıyev, E.M.Kazımova
- CuGaS2–PbGa2S4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİRS.K.Cahangirova, Ş.H.Məmmədov, H.R.Qurbanov, Ö.M.Əliyev
- AsSe–NdAs2Se4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏT.M.İlyaslı, A.Q.Xudiyeva, İ.İ.Əliyev, M.H.Şahbazov
- POLİOLEFİNLƏR VƏ BUTADİEN-NİTRİL KAUÇUKU ƏSASINDA DİNAMİK ELASTOPLASTLARIN REAKSİYALI EKSTRUZİYASIZ.N.Hüseynova, N.T.Qəhrəmanov, V.S.Osipçik, R.V.Qurbanova, N.B.Arzumanova