ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2022)
№3 2022
MÜNDƏRİCAT
- AROMATİK DİAMİNLƏR ƏSASINDA POLİMERLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİƏ.Ə. Məcidov, S.Z. İsmayılova, G.M. Ganzayeva, S.A. Ağayeva, S.N. Qasımova
- MƏİŞƏT TULLANTILARININ “DİB KÜLÜ”NÜN MİQDARININ VƏ DİSPERSLİYİNİN POLİPROPİLEN ƏSASINDA OLAN KOMPOZİTLƏRİN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİN.T.Qəhrəmanov, A.Ə.Həsənova, Y.N.Qəhrəmanlı, X.V.Allahverdiyeva, V.S.Osipçik, F.Ə.Mustafayeva, G.Ş.Qasımova
- FTAL TURŞUSU VƏ PİRAZİNLƏ Sr (II) KOORDİNASİON POLİMERİB.T.Usubalıyev, D.B.Tağıyev, Q.M.Əliyeva, M.K.Munşiyeva, S.Y.Rəhmanova, Ə.N.Əzizova, N.Ə.Məmmədova, H.F.Məmmədova, K.Ə.Mansurova, F.B.Əliyeva, S.R.Məmmədova
- DİHİDROKSİASETOFENONLARIN AMİNOMETİLLƏŞMƏSİ HAQQINDAM.M.Ağamalıyeva, A.M.Paşacanov, T.M.İsmayılov, N.İ.İsmayılov, G.O.Həsənova
- BENZOLUN HİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYASINDA METALPOLİMER KATALİZATORLARIR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, Ü.Ə.Məmmədova, E.H.Babayev