ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2014)
№1 2014
MÜNDƏRİCAT
- 1,10-DİAZA-18-KRAUN-6 YENİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİV.M.Fərzəliyev, O.Q.Nəbiyev, Z.O.Nəbizadə, L.R.Səfərova, G.B.Babayeva
- 4-BROM-o-KSİLOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİ AMMONOLİZİNİN KİNETİK MODELİQ.Ə.Bağırzadə, D.B.Tağıyev, V.Y.Şeynin, Z.Y.Məhərrəmova
- NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜSULLARIS.R.Hacıyeva, E.M.Qədirova, M.V.Bəndalıyeva, H.L.Rəfiyeva
- PbLnBiS4 (Ln=La÷Er) BİRLƏŞMƏLƏRİNIN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİО.М.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, S.A.Quliyeva, S.T.Bayramova
- CaIn2–CaTe SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMIN.İ.Yaqubov, İ.İ.Əliyev, F.İ.İsmayılov
- DİZEL YANACAQLARININ BƏZİ XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASIA.A.Yusif-zadə, N.T.Əliyeva, G.Ç.Dədəyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı