ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2018)
№3 2018
MÜNDƏRİCAT
- HİDROGEN PEROKSİDİN VƏ OZONUN SİNXRON ELEKTROSİNTEZİ 1.Topoloji modelQ.F.Potapova, E.V.Kasatkin, M.R.Manafov, V.L.Kloçixin, P.S.Vorontsov
- QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN STİROLUN POLİMERLƏŞMƏSİ PROSESİNİN İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova, İ.V.Balayev
- ALİFATİK AMİNLƏR ƏSASINDA NORBORNEN TƏRKİBLİ MANNİX ƏSASLARIG.Ə.Hacıyeva, E.H.Məmmədbəyli, S.İ.İbrahimli, İ.A.Cəfərov
- SULPHOTURŞULARIN MONOXLORAMİNLƏRİNİN DOYMAMIŞ BİRLƏŞMƏLƏRLƏ REAKSİYASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİS.A.Məmmədov, L.F.Zeynalova, S.İ.Məmmədova, N.P.Ladoxina, Ə.Ə.Mahmudova, S.S.Babayev
- MÜXTƏLİF YATAQLARA MƏXSUS OLAN BENTONİTLƏRİN RADİOAKTİVLİK DƏRƏCƏSİZ.R.Ağayeva, E.E.Cabarov, Ə.İ.Yaqubov, R.N.Mehdieva, N.B.Fərhatova, A.M.Qasımova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı