ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2022)
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.Ağamalıyeva
- BƏZİ KEÇİD ELMENTLƏRİ İONLARININ VƏ ONLARIN AMMONYAKLI KOMPLEKSLƏRİNİN Na-KLİNOPTİLOLİT VƏ Na-MORDENİTLƏ ÇIXARILMASIF.T.Mahmudov, M.A.Rəhimli, Z.Ə.Cabbarova, Ş.Z.Əfəndiyeva, S.A.Əliyeva, V.X.Əliyeva, T.N.Əsgərova, S.M.Sultanov, A.S.Hümbətova, S.A.Mamedova
- YÜKSƏK SIXLIQLI POLİETİLEN VƏ ALÜMİNİUM ƏSASLI METALLA DOLDURULMUŞ SİSTEMLƏRİN REOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİX.V.Allahverdiyeva, N.T.Qəhrəmanov, M.İ.Abdullin, Q.S.Martınova, D.R.Nurullayeva
- PbTe–Bi2Te3 KVAZİBİNAR SİSTEMİNİN TƏKRAR EKSPERİMENTAL TƏDQİQİİ.M.Qocayeva, V.İ.Babanlı, A.İ.Ağazadə, E.N.Oruclu
- DİİZOPROPİL EFİRİNİN ƏMƏLƏ GƏLMƏ REAKSİYALARININ TERMODİNAMİKASIE.Ə.Hüseynova, S.S.Zlotski, N.N.Mixaylova, S.E.Yusubova
- MÜHİTİN AĞIR METAL İONLARINDAN TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ ALÜMOSİLİKAT GİLLƏRİNİN SORBENT KİMİ İSTİFADƏSİZ.R.Ağayeva, S.S.Bayramova, H.İ.Rəfiyeva, Y.B.Qəhrəmanova, E.M.Kazımova, X.N.İlyasova
- QƏLƏVİ QLİSİN ELEKTROLİTİNDƏN KOBALTIN ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİN.R.Abışova, Ü.M.Qurbanova, R.Q.Hüseynova, A.Ş.Əliyev
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı