ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2013)
№2 2013
MÜNDƏRİCAT
- Ra2+ VƏ Th4+ İONLARI İŞTİRAKINDA KARBOKSİL KATİONİTİ İLƏ URANİL İONLARININ SORBSİYASININ TƏDQİQİA.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, M.H.Allahverdiyeva, M.A.Ağayeva, C.Ə.Nağıyev
- BAZA KOMPONENTLƏRİN QURULUŞUNUN PLASTİK SÜRTKÜLƏRİN KEYFİYYƏTİNƏ TƏSİRİV.M.Fərzəliyev, S.Ə.Məmmədov, F.A.Fətəlizadə, İ.Ş.Hüseynov, N.P.Ladoxina
- FİLİZÇAY SULFİDLİ POLİMETAL FİLİZİNİN XIRDALANMA ŞƏRAİTİNİN TƏDQİQİQ.R.Əsgərov, M.M.Əhmədov, Ç.C.Əfəndiyev, A.Ə.Heydərov
- NEFT EMALI ZAVODUNUN DƏLİLLƏR TOPLUSUNUN STATİSTİK EMALI METODİKASIA.R.Səfərov, A.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, F.V.Əliyev
- TSİKLOHEKSANOLUN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ OKSİDLƏŞMƏSİA.M.Əliyev, M.Q.Əliyeva, S.M.Məcidova, Z.A.Şabanova, G.Ə.Əlizadə
- Sb2Te3–La2Te3 SİSTEMİNİN TƏDQİQİ VƏ ALINAN FAZALARIN XASSƏLƏRİF.M.Sadıqov, Z.İ.İsmayılov, Y.K.Cəfərova, S.H.Məmmədova
- 1,4-DİAMİNOBENZOLUN REZORSİNLƏ OKSİDLƏŞMƏ SOPOLİKONDENSLƏŞMƏSİB.Ə.Məmmədоv, R.S.Rzаyеv, D.N.Əliyеvа, S.S.Maşayeva
- TƏBİİ MORDENİTİN VƏ ONUN KATİON MODİFİKASİYALARININ RENTGENOQRAFİK TƏDQİQİQ.M.Əliyeva, S.B.Əliyeva, I.I.Zeynalova, N.Ə.Məmmədova, O.I.Quliyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı