ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2016)
№2 2016
MÜNDƏRİCAT
- NEFT KARBOHİDROGENLƏRİNİN PİROLİZİNİN MAYE MƏHSULLARININ DİXLORTSİKLOPROPANLAŞMASI YOLU İLƏ hem-DİXLORƏVƏZLİ TSİKLOPROPANLARIN SİNTEZİR.Z.Şahnəzərli, K.Q.Quliyev, N.Y.İşenko, A.M.Əliyeva, B.Ə.Məmmədov, D.R.Nurullayeva, C.I.Fattayeva, A.M.Quliyev
- MOTOR YAĞLARINA AZOT- VƏ KARBOKSİLSAXLAYAN ÇOXFUNKSİYALI AŞQARƏ.K.Kazımzadə, E.Ə.Nağıyeva, Ə.Ə.Qədirov, X.N.Məmmədyarova, M.N.Əliyeva
- NH4+ IONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRDƏ MÜBADİLƏSİNİN TARAZLIĞIF.T.Mahmudov, Z.A.Cabbarova, S.A.Əliyeva, T.N.Əskərova, X.Ə.İlyasova, S.M.Soltanova
- PbCuSbS3 BİRLƏŞMƏSİNDƏ QEYRİ-STEXİOMETRİYAÖ.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, S.T.Bayramova, S.İ.Əliyeva, V.M.Rəhimova