ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2018)
№4 2018
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDRATLARIN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KARBON NİTRİDLƏR ÜZƏRİNDƏ KONVERSİYASIV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.H.Nurullayev, A.Z.Babayeva, Z.M.Əliyeva, İ.A.Cəfərova, Z.Ə.Səfiyeva, N.A.Ağayeva, S.S.Abbasova
- BİNAR W–V–O, Sn–V–O VƏ Mo–V–O SİSTEMLƏRİNİN RENTGENFAZА TƏDQİQİM.İ.Əliyeva, V.L.Bağıyev, E.F.Ismayılova Oruсova, V.Ə.Qasımov
- Cu2Se–SnSe–Sb2Se3 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMININ SnSe–CuSbSe2 POLİTERMİK KƏSİYİE.N.İsmayılova, G.M Şükürova, E.R.Əliyeva, L.F.Məşədiyeva
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏRİN ASETOASETANİLİD İLƏ ÇEVRİLMƏSİNİN TƏDQİQİA.M.Məhərrəmov, F.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, E.Z.Hüseynov, İ.Q.Məmmədov
- SAXARİN-5- VƏ -6-KARBON TURŞULARININ 2-HİDROKSİPROPİL-1,3-bis-EFİROSULFİMİDLƏRİNİN SİNTEZİE.T.Aslanova, T.A.Aslanov, A.A.Məmmədova, B.A.Məmmədov, D.N.Nurullayeva
- InAs2SSe3–InAsS3Se–In3As2S3Se3 KBAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞIR.S.Məhəmmədrəhimova, İ.İ.Əliyev, Ö.M.Əliyev, K.N.Babanlı
- DİZEL DİSTİLLATI VƏ ONUN DAR FRAKSİYALARININ EKSTRAKSİYA ÜSULU İLƏ SEÇİCİ TƏMİZLƏNMƏSİM.C.İbrahimova, S.A.Seyidova, S.Q.Əliyeva, H.C.Hüseynov, V.Ə.Nağıyev, Ə.B.Xəlilov, S.F.Əhmədbəyova, S.Ş.Hüseynova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı