ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2020)
№2 2020
MÜNDƏRİCAT
- SAXLAMA MÜDDƏTİ BİTMİŞ ZƏHƏRLİ KİMYƏVİ MADDƏLƏRİN ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ YENİDƏN İSTİFADƏ USULLARININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASIE.Sh.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulubəyova, A.E.Məmmədov, F.M.Əliyev, S.A.Hüseynova, Z.S.Səfərəliyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı