ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2020)
№2 2020
MÜNDƏRİCAT
- SAXLAMA MÜDDƏTİ BİTMİŞ ZƏHƏRLİ KİMYƏVİ MADDƏLƏRİN ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ YENİDƏN İSTİFADƏ USULLARININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASIE.Sh.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulubəyova, A.E.Məmmədov, F.M.Əliyev, S.A.Hüseynova, Z.S.Səfərəliyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı