ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2020)
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BOŞQABVARI DƏNƏVƏRLƏŞDİRİCİDƏ TOZVARI GİLDƏN EYNİ DİAMETRƏ MALİK DƏNƏVƏRLƏRİN DAMCI ÜSULU İLƏ ALINMASIİ.A.Talıblı, Q.M.Səmədzadə, F.M.Sadıxov, A.M.Qasımova, V.A.Qasımov, G.V.Şadlinskaya
- PROPARGİL SIRA TSİKLOHEKSİLAMİNLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİM.İ.Şatirova, М.М.Мövsümzadə, U.Ş.Cəfərova