ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2021)
№2 2021
MÜNDƏRİCAT
- Tl9TbTe6–Tl4PbTe3–Tl9BiTe6 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, Q.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.Babanlı
- ZƏYLİK ALUNİT FİLİZİNİN TOPA VƏ ÇƏN HƏLLOLMA YOLU İLƏ EMALIA.Ə.Heydərov, Ç.M.Kaşkay, G.İ.Alışanlı, Z.A.Cabbarova
- Ga2Se3–CoSe SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞIN.M.Allazova, T.R.Qurbanova, R.F.Abbasova, M.R.Allazov
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı