ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2021)
№2 2021
MÜNDƏRİCAT
- Tl9TbTe6–Tl4PbTe3–Tl9BiTe6 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, Q.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.Babanlı
- ZƏYLİK ALUNİT FİLİZİNİN TOPA VƏ ÇƏN HƏLLOLMA YOLU İLƏ EMALIA.Ə.Heydərov, Ç.M.Kaşkay, G.İ.Alışanlı, Z.A.Cabbarova
- Ga2Se3–CoSe SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞIN.M.Allazova, T.R.Qurbanova, R.F.Abbasova, M.R.Allazov
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı