ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2021)
№4 2021
MÜNDƏRİCAT
- NİKELİN QƏLƏVİ QLİSİN ELEKTROLİTLƏRİNDƏN ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİNİN TƏDQİQİN.R.Abışova, Q.S.Əliyev, Ü.M.Qurbanova, Y.A.Nuriyev, S.A. Hüseynova
- MERKAPTOSİRKƏ TURŞUSU EFİRLƏRİNİN SİANALKİLLƏŞMƏSİQ.Z.Hüseynov, M.Ə.Mirzəyeva, P.Ə.Əliyev
- SİLİSİUM ÜZVİ EPİSULFİDLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİO.V.Əsgərov, A.F.Məmmədova, D.R.Nurullayeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı