ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2021)
№4 2021
MÜNDƏRİCAT
- NİKELİN QƏLƏVİ QLİSİN ELEKTROLİTLƏRİNDƏN ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİNİN TƏDQİQİN.R.Abışova, Q.S.Əliyev, Ü.M.Qurbanova, Y.A.Nuriyev, S.A. Hüseynova
- MERKAPTOSİRKƏ TURŞUSU EFİRLƏRİNİN SİANALKİLLƏŞMƏSİQ.Z.Hüseynov, M.Ə.Mirzəyeva, P.Ə.Əliyev
- SİLİSİUM ÜZVİ EPİSULFİDLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİO.V.Əsgərov, A.F.Məmmədova, D.R.Nurullayeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı