ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2021)
№4 2021
MÜNDƏRİCAT
- NİKELİN QƏLƏVİ QLİSİN ELEKTROLİTLƏRİNDƏN ELEKTROÇÖKDÜRÜLMƏSİNİN TƏDQİQİN.R.Abışova, Q.S.Əliyev, Ü.M.Qurbanova, Y.A.Nuriyev, S.A. Hüseynova
- MERKAPTOSİRKƏ TURŞUSU EFİRLƏRİNİN SİANALKİLLƏŞMƏSİQ.Z.Hüseynov, M.Ə.Mirzəyeva, P.Ə.Əliyev
- SİLİSİUM ÜZVİ EPİSULFİDLƏRİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİO.V.Əsgərov, A.F.Məmmədova, D.R.Nurullayeva