ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2017)
№1 2017
MÜNDƏRİCAT
- ALTIVALENTLİ XROMUN TƏMİZLƏNMƏ TEXNOLOGİYALARIG.R.Allahverdiyeva, A.M.Məhərrəmov, Luka Di Palma, M.Ə.Ramazanov, F.V.Hacıyeva
- RESİRKULYASİYANI NƏZƏRƏ ALMAQLA BENZİNİN PİROLİZ PROSESİNİN İNTENSİVLƏŞDİRİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, Z.A.Məmmədov, O.A.İsmayılov
- Cu8GeSe6–Ag8GeSe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARIV.A.Abbasova, İ.C.Alverdiyev, L.F.Məşədiyeva, Y.A.Yusibov, M.B.Babanlı
- RANDOM POLİPROPİLEN VƏ MİNERAL DOLDURUCULAR ƏSASINDA POLİMER KOMPOZİTLƏRİN QURULUŞUNUN VƏ XASSƏLƏRİNİN FORMALAŞMASI PROSESİNDƏ QURULUŞƏMƏLƏGƏTİRİCİLƏRİN ROLUN.T.Qəhrəmanov, N.B.Arzumanova, V.S.Osipçik, Y.N.Qəhrəmanlı, F.M.Əliyeva, Ü.M.Məmmədli, G.D.Heydərova, S.S.Əliyeva
- 3-R-1-KARBAMOİL-5-XLORMETİLPİRAZOLLARIN SİNTEZİ VƏ ÇEVRİLMƏLƏRİR.Ə.Hacılı, Ə.H.Əliyev, A.R.Qarayeva, Ş.F.Nağıyeva, L.Y.Hacıyeva
- NİOBİUM VƏ TANTALIN EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİN.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov,  Q.S.Suleymanov
- Topa aşındırma üsulu İlə alunİtİn emal texnologİyasıÇ.M.Kaşkay, A.Ə.Heydərov, R.B.Kərimov, Ə.N.Ağayev, Z.R.Cəfərov
- İŞLƏNMİŞ MOTOR YAĞININ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİK.Y.Əcəmov, E.Ə.Hüseynova, N.İ.İmaniva, K.K.İsmaylova, V.A.İsmaylova, M.N.Ağabəyova, S.E.Yusubova, M.M.Əsgərova
- PbLa2S4–PbBi2S4 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞIÖ.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, V.M.Rəhimova, R.M.Ağayeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı