ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2023)
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- Y2O2S–Ga2S3–Tb2O2S KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞIİ.B.Bəxtiyarlı, V.S.Məmmədov, Z.M.Muxtarova, A.S.Abdullayeva
- ZnAl-LDH/PVA NANOKOMPOZİTİNİN SİNTEZİ VƏ PATENT MAVİSİ V QİDA BOYASININ SULU MƏHLULLARDAN ADSORBSİYASIO.O.Balayeva, A.Ə.Əzizov, M.B.Muradov, R.M. Alosmanov, S.M.Zülfüqarova, M.H.Abbasov, S.C.Məmmədyarova
- BİTKİ MƏNŞƏLİ KİTRƏ BİOPOLİMERLƏRİ NEFTVERİMİN ARTIRILMASINDA SIXIŞDIRICI MAYELƏR KİMİN.A.Zeynalov, Ü.Ə.Məmmədova, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fatullayeva, N.T.Rəhimli, N.T.Şixverdiyeva, C.E.Quliyeva, A.R.Rəcəbli
- Cu2GeSe3 BİRLƏŞMƏSİNİN TERMODİNAMİK XASSƏLƏRİY.Ə.Yusibov, Z.M.Əliyeva, M.B.Babanlı
- ALUNIT FİLİZİNİN KOMPLEKS EMALININ AMMONYAK-QƏLƏLİ ÜSULUNUN İNKİŞAF ETDİRILMƏSİR.H.Həmidov, E.A.Teymurova, Y.İ.Cəfərov, Ə.A.İbrahimov, F.S.İbrahimova, A.N.Məmmədov, N.İ.Abdullayev
- MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİTDƏ La (III) İONLARININ SORBSİYASIF.T.Mahmudov, M.A.Rəhimli, Z.A.Cabbarova, V.X.Əliyeva, Ş.Z.Əfəndiyeva, S.A.Əliyeva, T.N.Əsgərova, S.M.Soltanova, A.S.Hümbətova
- PVS/Mg–Al–OH LAYLI İKİLİ HİDROKSİD NANOKOMPOZİT TƏBƏQƏSİNİN SONOKİMYƏVİ SİNTEZİX.A.İbrahimova, A.Ə.Əzizov, O.O.Balayeva, R.M.Alosmanov, M.H.Abbasov
- MOTOR YAĞLARINA MODIFIKASIYA OLUNMUŞ POLİALKENİL SUKSİNIMID AŞQARIC.Ş.Həmidova, E.U.Isakov, E.İ.Həsənova, N.C.Hüseynova
- Sb2S3-Cu2Cr4Te7 SİSTEMİNİN ƏRİNTİLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİİ.İ. Əliyev, E.İ. Məmmədov, F.V.Yusubov, L.F. Masieva, X.M.Həşimov
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı