ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2016)
№1 2016
MÜNDƏRİCAT
- ACINOHUR QUM DAŞLARINDAN ALINMIŞ TİTANMAQNETİT KONSENTRATININ FLÜS NATRİUM KARBONAT ƏLAVƏSİ İLƏ DƏNƏVƏRLƏNMƏSİNİN TƏDQİQİZ.İ.Əlizadə, A.N.Məmmədov, А.М.Qasımova, Q.М.Səmədzadə, О.Ş.Əbdülrəhimova, Т.А.İsaçenko, U.N.Şərifova
- Tl‒Te‒I SİSTEMİNİN TlI‒Tl2TeI6‒Te TƏRKİB İNTERVALINDA FAZA DİAQRAMID.M.Babanlı, A.Ş.Əliyev, N.Ş.Soltanova, D.B.Tağıyev
- NH4+ İONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRLƏ MÜBADİLƏSİNİN KİNETİKASIF.T.Mahmudov, Z.A.Cabbarova, S.M.Soltanova, S.A.Əliyeva, X.Ə.İlyasova, T.N.Əskərova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı