ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2015)
№1 2015
MÜNDƏRİCAT
- NEFT MƏHSULLARININ HETEROGEN-KATALİTİK DEMERKAPTANİZASİYASININ MEXANİZMİ VƏ KİNETİK MODELİT.T.Yarməmmədov, A.C.Əfəndi, N.F.Aykan, İ.H.Məlikova, H.M.Fərəcov
- PROPANTRİOL ƏSASINDA EPOKSİAKRİLAT OLİQOEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİA.M.Mustafayev, R.İ.İsmayılova, İ.Ə.Hüseynov, E.A.Ramazanov, A.M.Qarayeva, G.İ.Süleymanova
- 8-AMİNOXİNOLİNİN TRİDENTAT TÖRƏMƏLƏRİNİN Cu(II), Ni(II) və Co(II) KOMPLEKSLƏRİP.A.Fətullayeva, M.Q.Abbasov, S.A.Ağayeva, A.İ.İsrafilov, Ə.Ə.Məcidov
- MATLAB-7 PROQRAMININ KÖMƏYİ İLƏ SİNTETİK NEFT TURŞULARININ ALINMA PROSESİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASIE.B.Zeynalov, F.M.Vəliyeva, Z.Z.Ağamalıyev, L.M.Əfəndiyeva, L.H.Nuriyev
- SELLÜLOZUN ÇEVRİLMƏ PROSESİ ÜÇÜN EFFEKTİV HƏLLEDİCİV.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, N.Y.Melnikova, Z.M.Əliyeva, N.Ə.Ağayeva, S.S.Abbasova
- C5–C12 TSİKLİK KETONLARIN VƏ ONLARIN ETIİENQLİKOLLA ASETALLARININ TERMOHEMİLÜMİNESSENSİYASIN.R.Dadaşova, Ç.Q.Salmanova, R.Ə.Cəfərova, S.F.Əhmədbəyova, M.F.Abbasov, H.M.Əlimərdanov, Ə.P. Məmmədov
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı