ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2018)
№2 2018
MÜNDƏRİCAT
- AZOTUN ƏLAQƏLİ (QOŞULMUŞ) OKSİDLƏŞMƏ İLƏ FİKSASİYASIT.M.Nağıyev, N.İ.Əli-zadə, L.M.Həsənova, İ.T.Nağıyeva, Ç.Ə.Mustafayeva, N.N.Məlikova, A.Ə.Abdullayeva, E.S.Bəhrəmov
- BƏZİ BENZİLİDENMALONONİTRİLLƏR ƏSASINDA ÜÇKOMPONETLİ SİNTEZLƏRF.N.Nağıyev, A.R.Əsgərova, İ.Q.Məmmədov, A.M.Məhərrəmov
- POLİOL MÜHİTİNDƏ Cu, Co VƏ Al NİTRATLARIN BİRGƏ HİDROTERMAL DEKOMPOZİSİYA ÜSULU İLƏ NANOÖLCÜLÜ TOZLARIN ALINMASIS.T.Cəfərova, Ə.Ə.Məcidov, M.M.Əhmədov, B.Yalcın, P.Ə.Fətullayeva, S.A.Agayeva, M.H.Abbasov
- Ca2+ VƏ Mg2+ İONLARININ Na-KLİNOPTİLOLİTDƏ SORBSİYASININ DİNAMİKASIF.T.Mahmudov, M.Ə.Rəhimli, M.A.Hacıyev, С.A.Əliyeva, V.X.Əliyeva, X.Ə.İlyasova
- NANOKATALİZ. VURĞULARE.B.Zeynalov, E.R.Hüseynov
- ALİFATİK SIRANIN ACETİLEN EPOKSİKETONUNUN SİNTEZİN.X.Husiyev, E.S.Cəfərova, N.A.Əliyeva
- Tl9ErTe6–Tl9BiTe6 SİSTEMİ VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİİ.F.Mehdiyeva, K.N.Babanlı, M.A.Mahmudova, S.Z. İmaməliyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı