ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2019)
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.Bayramov
- BUTADİEN-STİROL KAUÇUKUNUN OKSİDLƏŞMƏ XLORFOSFORLAŞMA NMR METODU İLƏ TƏDQİQİN.A.Əfəndiyeva, A.M.Məhərrəmov, A.Ə.Əzizov, A.Y.Məlikova, İ.A.Bünyadzadə, R.M.Alosmanov
- AMMONYAK ELEKTROLİTLƏRİNDƏN Ni–Mo ƏRİNTİLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÜSULLA ÇÖKDÜRÜLMƏSIÜ.M.Qurbanova, R.H.Hüseynova, H.M.Tahirli, S.D.Dadaşova, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı