ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2023)
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.Alosmanov
- NEFT EMULSİYASINDA SU DAMCILARININ PAYLANMA FUNKSİYASININ TƏKAMÜLÜM.R.Manafov, S.R.Rəsulov, F.R.Şıxıyeva, V.I.Kərimli
- TULLANTILARIN YUMA MƏHLULLARINDAN Cu (II) İONLARININ DOWEX MAC-3H+ SORBENTİ İLƏ ADSORBSİYASIA.Ə.Heydərov, Ş.E.Bəhrəmova, N.İ.Abbasova, S.X.Kələntərova, A.A.Quliyeva
- YENİ AROMATİK ŞİFF EFİRLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ MEZOGEN XASSƏLƏRİTeck-Leong Lee, Chelsea Mei-Ing Quek, Sie-Tiong Ha, Guan-Yeow Yeap
- SİLEN TOMENTELLANIN TƏRKİBİ, YERÜSTÜ HİSSƏSİNİN KİMYƏVİ TƏRKİBİ, ANTiBAKTERiAL VƏ GÖBƏLƏYƏ QARŞI AKTİVLİYİÜ.Yusupova, A.Xürrəmov, X.Bobakulov, S.Sasmakov, X.Dolimov, A.Beyatlı, D.Usmanov, N.Ramazonov
- QRAFEN OKSİD MODİFİKASİYA OLUNMUŞ DİHİDROPİRİMİDİNLƏRƏ.Hüseynzadə, Ü.Həsənova, Z.Qəhrəmanova
- Sb2S3-Cr2Se3 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞININ VƏ ALINAN FAZALARIN FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİE.İ.Məmmədov, F.V.Yusubov, L.F.Məsiyeva, İ.İ.Əliyev, C.A.Ahmedova, X.M.Həşimov
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı