ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2013)
№3 2013
MÜNDƏRİCAT
- GRAFİT MATRİSASI ƏSASINDA MAGNİT NANOCOMPOZİTİNİN HİDROTERMAL SİNTEZİİ.H.Mehdiyev, Z.D.İbayev, T.N.Məmmədov, Ə.Ə.Məcidov
- 1-(BUTİLSULFANİL)HEKSANIN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİE.H.Məmmədbəyli, İ.A.Cəfərov, O.K.İskəndərova, M.A.Mirzəyeva, S.Z.Abdullayeva
- 4-FENİL-o-KSİLOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİ AMMONOLİZİNİN KİNETİK MODELİQ.Ə.Bağırzadə, D.B.Tağıyev, V.E.Şeynin, Z.Y.Məhərrəmova
- Sb2Te3–EuSb2 SİSTEMİNİN FAZA DİAQRAMIT.F.Maqsudova, D.S.Əjdərova, Ö.M.Əliyev
- ASETİLFERROSEN ƏSASINDA SİNTEZ EDİLMİŞ HİDRAZONUN CBr4 VƏ CBr3CF3 -LƏ KATALİTİK OLEFİNLƏŞMƏ REAKSİYASIN.Q.Şıxəliyev, S.C.Heydərova, V.M.Muzalevskiy, V.Q.Nenaydenko, A.Q.Rəhimova
- SÜRTKÜ YAGLARINA ÇOXFUNKSİYALI YÜKSƏK QƏLƏVİLİ AŞQARIN ALINMASIƏ.N.Ağayev, S.M.Vəliyeva, İ.C.Güləliyev, N.N.Zeynalova, S.Ə.Həsənova
- 1-(N,N-DİMETİLDİTİOKARBAMOİL)-2-PROPANOLUN SİNTEZİ VƏ BƏZİ ÇEVRİLMƏLƏRİV.S.Həsənov, Ə.Ə.Mahmudova, G.V.Babayeva, L.F.Zeynalova
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı