ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №3(2016)
№3 2016
MÜNDƏRİCAT
- İNSTİTUTUN TARİXİ (1935–2015)D.B.Tağıyev, M.K.Münşiyeva
- NAFTENLƏRİN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYALARINDA METAL-SEOLİTLƏRİN TƏTBİQİA.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, A.İ.Kərimov, M.F.Bəhmənov, F.V.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quluyev
- HİDROTERMAL ŞƏRAİTDƏ METAL NİTRATLARIN FORMALDEHİD, ETİLENQLİKOL VƏ QLİSERİNLƏ REDUKSİYASIƏ.Ə.Məcidov, P.Ə.Fətullayeva, S.A.Ağayeva, B.Yalcın, S.T.Cəfərova, V.M.Əhmədov, M.H.Abbasov
- La2S3–Ga2S3–EuS ÜÇLÜ SISTEMİ VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏI.B.Bəxtiyarlı, A.S.Abdullayeva, R.C.Qurbanova, R.I.Kərimov
- KOMBİNƏ OLUNMUŞ ÜSULLARLA DAŞKƏSƏNİN MİNERAL TULLANTILARINDAN QİYMƏTLİ METALLARIN ÇIXARILMASIA.Ə.Heydərov, Ç.M.Kaşkay, A.A.Quliyeva, A.B.Hüseynova, Ə.N.Ağayev, Z.R.Cəfərov
- NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN 1,2-BENZOLDİKARBON (о-FTAL) TURŞUSU İLƏ KOMPLEKSLƏRİM.K.Munşiyeva, B.T.Usubəliyev, F.B.Əliyeva, S.R.Məmmədova, F.F.Cəlaləddinov
- KADMİUM XALKOGENİDLƏRİN NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ALINMASIA.Ş.Əliyev, V.A.Məcidzadə, Ş.O.Eminov, C.A.Quliyev, D.M.Babanlı, Mahmud Əl-Rubi
- BENTONİT VƏ ONUN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FORMALARININ ADSORBSİON VƏ KOLLOİD-KİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİƏ.İ.Yaqubov, N.M.Muradova, S.A.Məmmədova, Ü.H.Osmanova, G.M.Heydərzadə
- XLORKARBOHİDROGENLƏRİN QAZ FAZADA HETEROGEN KATALİTİK OKSİDLƏŞMƏSİA.Əfəndi, E.Babayev, B.İsmayılova, İ.Məlikova, F.Yunisova, N.Aykan, A.Əliyeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı