ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2017)
№2 2017
MÜNDƏRİCAT
- ETANIN PİROLİZ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTDƏ İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Əliyev, İ.İ.Osmanova, A.R.Səfərov, A.M.Hüseynova, V.M.Yarıyev
- Cu8GeS6–Ag8GeS6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİV.A.Abbasova, İ.C.Alverdiyev, E.Rəhimoğlu, R.C.Mirzəyeva, M.B.Babanlı
- 3-[(4-METOKSİFENİL)DİAZENİL]PENTAN-2,4-DİONUN MOLEKULYAR VƏ KRİSTALLİK QURULUŞUX.C.Nağıyev, A.Y.Abiyeva, R.Ə.Əliyeva, R.K.Əsgərov, F.M.Çıraqov
- C6–C9 TSİKLOOLEFİNLƏRİN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏ REAKSİYASINA KOBALTMOLİBDEN KATALİZATORLARININ PARAMAQNİT XASSƏLƏRİNİN TƏSİRİH.M.Əlimərdanov, M.A.Nəcəfova, N.İ.Qəribov, N.R.Dadaşeva, E.S.Musayeva, M.Ə.Hüsyenova, A.D.Quliyev
- N-2-OKSİFENİLSULFANİLİDLƏRİN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN XASSƏLƏRİS.Ə.Məmmədov, N.P.Ladoxina, İ.Ş.Hüseynov, S.İ.Məmmədova, Ş.K.Kazımzadə
- FeGaInS4 BİRLƏŞMƏSİNİN SİNTEZİ VƏ KRİSTAL QURLUŞUF.M.Məmmədov, N.N.Niftiyev, F.İ.Məmmədov
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı